ÚvodKontakt | Napíšte miTémy |  Vyhľadávanie  

 

Počítačová terminológia:

 

A


ActiveX (Active X)
Voľne definovaná skupina technológií spoločnosti Microsoft. ActiveX je výsledkom dvoch predošlých technológií spoločnosti Microsoft nazývaných OLE (Object Linking and Embedding) a COM (Component Object Model). Táto technológia pôsobí zavádzajúco, pretože využíva celý súbor technológií založených na COM technológiách. Veľa ľudí vie iba o ActiveX ovládačoch, ktoré reprezentujú špecifickú metódu implementácie ActiveX technológií.

 

ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) 
Asymmetric Digital Subscriber Line – nová technológia, ktorá umožňuje posielanie väčšieho množstva dát po existujúcich medených telefónnych linkách. ADSL podporuje rýchlosť prenosu dát od 1,5 do 9 Mbit/s pri prijímaní dát (označované ako rýchlosť po prúde) a od 16 do 640 Kbit/s pri odosielaní dát (označované ako rýchlosť proti prúdu). Systém ADSL vyžaduje špeciálny ADSL modem. 

 

ARPANET
ARPANET, predchodca internetu bola rozsiahla počítačová sieť (WAN) vytvorená Agentúrou ministerstva obrany USA - ARPA (Advanced Research Project Agency). ARPANET slúžil ako kolíska pre testovanie sieťových technológií spájajúcich viaceré univerzity a výskumné centrá. 

 

ASP (Active Server Pages) 
Veľmi zjednodušene ide o VBScript, ktorý beží na serveri. Umožňuje vytvoriť interaktívne aplikácie na strane servera, ktoré môžu byť nezávislé na prehliadači. Aby ste mohli ASP používat na vašich stránkách, musí byť na príslušnom serveri inštalovaná a spustená podpora ASP. 

Attachment 
Príloha. Je to príloha napríklad v poštovom klientovi, keď spolu s elektronickým dopisom (e-mailom) príde ešte nejaký súbor. Môže to byť akýkoľvek súbor akejkoľvek veľkosti. 
 

 


B


Baud
Jednotka nazvaná po francúzskom telekomunikačnom inžinierovi J. M. E. Baudotovi. Pomocou tejto jednotky sa vyjadruje rýchlosť prenosu údajov. Pri pomalých rýchlostiach sa prenáša len jeden bit informácie za sekundu. To znamená, že baud indikuje počet prenesených bitov za sekundu. Napríklad 300 baudov znamená 300 bitov prenesených za sekundu (300 bps). Avšak za predpokladu, že berieme do úvahy i asynchrónne telekomunikačné linky, ktoré vyžadujú 10 bitov na znak, tento jav môžeme interpretovať ako prenos 30 znakov za sekundu (cps - characters per second). Pre zistenie prenosu u pomalších sietí (pod 1.200 baudov), môžeme vydeliť baud číslom 10, aby sme dostali počet znakov prenesených za sekundu. Pri vyšších rýchlostiach je možné kódovať pri prenose viac ako jeden bit. Z toho vyplýva, že 4.800 baudový prechod dát môže umožniť prenos až 9.600 bitov za sekundu. Preto pri vysokých prenosových rýchlostiach sa častejšie vyjadruje prenos v počte prenesených bitov za sekundu ako v baudoch. Napríklad, modem o rýchlosti 9.600 bitov za sekundu môže operovať len o rýchlosti 2.400 baudov. 

Bit (b) (Binary Digit) 
Binary Digit – najmenšia, základná jednotka informácie. Bit môže nadobudnúť iba jednu z hodnôt 0 alebo 1. Aby táto informácia mala väčší význam, zhlukuje sa do väčších celkov – bytov, ktoré sú zložené z 8 po sebe idúcich bitov. Počítače sú občas klasifikované podľa počtu bitov, s ktorými dokážu pracovať v daný moment alebo podľa počtu bitov, ktoré používajú na vyjadrenie inštrukcií a adries. Tieto dve hodnoty nie sú vždy rovnaké, čo vedie k zmäteniu. Napríklad, klasifikovanie počítača na 32-bitový môže znamenať buď fakt, že jeho registre sú 32-bitové, alebo jeho 32-bitovú interpretáciu adries v pamäti. Zatiaľ čo väčšie registre zaručujú väčšiu rýchlosť počítača, používanie väčšieho počtu bitov pre interpretáciu adries umožňuje používanie väčších programov. Grafika je tiež vyjadrovaná počtom bitov použitých na reprezentovanie každého bodu (dot). Jednofarebné alebo monochromatické obrázky sú označované ako 1-bitové, 8-bitové obrázky podporujú 256 farieb alebo stupňov šede a 24-bitová alebo 32-bitová grafika je označovaná ako True Color, čo znamená podporu 16.000.000 farieb. 

Bit per second 
Štandardná miera rýchlosti dátového prenosu. 

Browser (www browser) 
Softwarová aplikácia používaná na lokalizáciu a zobrazenie web stránok. Dva najznámejšie prehliadače sú Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator. Obidva sú grafické prehliadače, čo znamená, že dokážu zobraziť grafiku a taktiež i text. Okrem toho, väčšina moderných prehliadačov podporuje multimediálne informácie, vrátane zvukov a videa, aj keď vyžadujú občas plug-in pre niektoré formáty. 

Byte (Byte (B)) 
Binary Term – pamäťová jednotka uchovávajúca jeden znak. Vo všeobecnosti jeden byte predstavuje skupinu (kombináciu) ôsmich bitov, s ktorou počítač pracuje ako s celkom. Väčšie pamäťové jednotky sú vyjadrované v kilobytoch (1.024 bytov), megabytoch (1.048.576 bytov), a gigabytoch (1.073.741.824 bytov). Napríklad disketa o veľkosti 1,44 megabytov, je schopná uchovať približne 1,4 milión znakov, alebo cca. 3.000 strán informácií. 
 


C


Cache 
Špeciálny vysoko-rýchlostný pamäťový mechanizmus. Môže byť buď rezervovanou súčasťou hlavnej pamäte alebo nezávislým vysoko-rýchlostným pamäťovým zariadením. Rozlišujeme dva druhy pamäte cache, ktorá je bežne používaná v osobných počítačoch: - pamäťová cache - disková cache Pamäťová cache, občas nazývaná aj RAM cache, je vysoko-rýchlostnou časťou statickej pamäte RAM (SRAM), namiesto pomalej a lacnej dynamickej časti pamäte RAM (DRAM). Využívanie pamäte cache je efektívne z hľadiska prístupu k dátam, ktoré sú programami neustále načítavané. Ak sa teda v čo najväčšom rozsahu na takéto účely využíva pamäť SRAM, počítač nepotrebuje ďalej využívať pomalšiu DRAM. Niektoré prvky pamäte cache sú priamo vstavané v architektúre mikroprocesorov. Napríklad, mikroprocesor Intel 80486 obsahuje 8K pamäť cache a mikroprocesor Intel Pentium už disponuje 16K pamäťou cache. Takéto interné typy pamätí cache sú často označované ako Level 1 (L1) cache. Vo väčšine prípadov, dnešné počítače využívajú externú cache pamäť označovanú ako Level 2 (L2) cache. Tieto typy pamätí cache sú osadené medzi jednotkou CPU a pamäťou DRAM. Takisto ako pamäte cache L1, pamäte cache L2 sa skladajú z pamätí SRAM, ale sú omnoho väčšie. Disková cache pracuje na takom istom princípe ako pamäťová cache, ale namiesto vysoko-rýchlostných pamätí SRAM využíva konvenčnú hlavnú pamäť. Najpoužívanejšie dáta z disku (a samozrejme aj im priľahlé sektory) sa ukladajú do pamäťového registra. Ak program potrebuje sprístupniť dáta z disku, najprv skontroluje diskovú cache, či sa tam nenachádzajú. Disková cache môže dramaticky zvýšiť výkonnosť jednotlivých aplikácií, pretože prístup k jednotlivým bytom v dátach v samotnej pamäti RAM môže byť niekoľko tisíc-krát rýchlejší ako prístup k jednotlivým bytom na pevnom disku. 

CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et 
Medzinárodný telefonický a telegrafický poradný výbor - organizácia, ktorá zavádza a formuje medzinárodné komunikačné normy. CCITT, známa i ako ITU (materská organizácia), definovala už mnohé dôležité technické normy pre dátovú komunikáciu vrátane nasledovných: 
-Group 3 - univerzálny protokol na posielanie faxových dokumentov prostredníctvom telefónnych liniek. Protokol Group 3 špecifikuje CCITT T.4 dátovú kompresiu a maximálnu prenosovú rýchlosť 9,600 baudov. Existujú dve rozlišovacie úrovne - 203 na 98 a 203 na 196. 
- Group 4 - protokol na odosielanie faxových dokumentov pomocou ISDN sietí. Protokol Group 400 podporuje obrázky až do rozlíšenia 400 dpi. 
- V.21 - norma pre plnú duplexnú komunikáciu s rýchlosťou prenosu údajov 300 baud, používaná v Japonsku a Európe. V Spojených štátoch sa namiesto protokolu V.21 viac využíval protokol definovaný ako Bell 103. 
- V.22 - norma pre polovičnú duplexnú komunikáciu s prenosovou rýchlosťou 1.200 bps, ktorá sa používala v Japonsku a Európe. V Spojených štátoch sa častejšie využíval protokol definovaný ako Bell 212A namiesto spomenutého protokolu V.22. 
- V.22bis - celosvetová norma pre modemy zabezpečujúce plnú duplexnú komunikáciu o prenosovej rýchlosti 1.200 alebo 2.400 bps pri odosielaní a prijímaní dát prostredníctvom telefónnych liniek. 
- V.29 - norma pre modemy poskytujúce polovičnú duplexnú komunikáciu pri odosielaní a prijímaní dát pomocou telefónnych liniek o rýchlosti 1.200, 2.400, 4.800 alebo 9.600 bps. Je to protokol využívaný fax modemami. 
- V.32 - norma pre plno-duplexné modemy s prenosovou rýchlosťou 4.800 alebo 9.600 bps pri odosielaní alebo prijímaní dát cez telefónne linky. Modemy používajúce protokol V.32 automaticky regulujú ich prenosovú rýchlosť založenú na kvalite liniek. 
- V.32bis - protokol V.32 rozšírený o prenosové rýchlosti 7.200, 12.000 a 14.000 bps. 
- V.34 - norma pre modemy zabezpečujúce plnú duplexnú komunikáciu s prenosovou rýchlosťou do 28.800 bps pri odosielaní a prijímaní dát prostredníctvom telefónnych liniek. V.34 modemy automaticky regulujú svoju prenosovú rýchlosť v závislosti od kvality liniek. 
- V.42 - norma pre lokalizáciu chýb u vysoko-rýchlostných modemov. Protokol V.42 môže byť použitý v spojitosti s digitálnymi sieťami. 
- V.42bis - protokol pre kompresiu dát, ktorý umožňuje modemom dosiahnuť rýchlosť prenosu dát 34.000 bps. 
- V.90 - norma pre plno-duplexné modemy s prenosovou rýchlosťou až do 56.000 bps pri odosielaní alebo prijímaní dát cez telefónne linky. 
- X.25 - najbežnejší protokol na prepojovanie paketov pre rozsiahle počítačové siete WAN. 
- X.400 - univerzálny protokol pre elektronickú poštu. X.400 definuje formát správ elektronickej pošty, takže všetky správy sa prispôsobujú štandardnému formátu. 
- X.500 - rozšírenie protokolu X.400, ktoré definuje formát adresovania, aby mohli byť všetky e-mailové systémy navzájom pospájané. 


CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 
Nové IP adresovanie, ktoré nahradí starší systém založený na triedach A, B a C. Použitím systému CIDR môže byť jedna IP adresa použitá na určenie množstva unikátnych IP adries; takže jednotlivé IP adresy budú vyzerať ako normálne IP adresy až na to, že budú končiť IP prefixom (lomítko a číslo) – 172.200.0.0/16. 
IP prefix špecifikuje koľko adries je zahrnutých pod CIDR adresou a s menšími číslami pokrýva viac adries. Napríklad, IP prefix /12 môže byť použitý na adresovanie 4.096 terajších adries triedy C. 
CIDR adresy redukujú veľkosť routovacích tabuliek a vytvárajú viac IP adries dostupných pre organizácie. 


Cookie 
Správa alebo odkaz odoslaný z prehliadača web serveru. Prehliadač ukladá takéto správy do súboru s názvom cookie.txt. Táto správa alebo odkaz sa potom posiela späť na server zakaždým, keď sa prehliadač snaží odvolať na daný server. 
Účelom takýchto správ je identifikovanie užívateľa a možné pripravenie nastavenia web stránky podľa potrieb a nárokov daného používateľa. Ak užívateľ navštívi web stránku, ktorá používa cookie, obyčajne musí zadať svoje iniciály, prípadne vyplniť príslušný formulár obsahujúci zvyčajne meno a záujmy. Tieto informácie sú zosumarizované v súbore cookie.txt a odoslané prehliadaču pre ďalšie použitie. Keď sa užívateľ prihlási nabudúce na príslušnú web stránku, jeho prehliadač odošle informácie z cookie na web server. Server, v tom prípade, využije takéto informácie na zobrazenie užívateľom daného prostredia. To znamená, že užívateľ uvidí namiesto spoločnej web stránky stránku s oslovením a svojím menom. 
Termín cookie pochádza z operačného systému UNIX; je odvodený od objektov tohto operačného systému, ktoré sú nazývané "magic cookies". Sú to jednotlivé prvky programovacieho jazyka (symboly), ktoré sú pripojené k jednotlivým užívateľom alebo programom a menia sa v závislosti od informácií zadaných užívateľom alebo programom. Občas sa namiesto termínu cookie používa výraz trvalé alebo konštantné cookie, lebo zostáva permanentne alebo dlhší čas pripojené k prehliadaču. 

CPU (Central Processing Unit) 
Mozog celého počítača; miesto kde sa dejú všetky výpočty. Občas je označovaný ako procesor alebo centrálny procesor. Z hľadiska dôležitosti, CPU je najdôležitejšou súčasťou systému spracovania údajov alebo dát. Vo väčších prístrojoch si CPU vyžaduje jednu alebo viac dosiek s plošnými spojmi. V osobných počítačoch alebo v menších pracovných staniciach je CPU osadené v jednom čipe nazývanom mikroprocesor. CPU obsahuje dva typické komponenty: 
- aritmetickú logickú jednotku (ALU), ktorá vykonáva aritmetické a logické operácie. 
- kontrolnú jednotku, ktorá extrahuje inštrukcie z pamäte a dekóduje a vykonáva ich odvolávajúc sa na jednotku ALU, ak je to potrebné. 

 

 

D


DHTML (Dynamic HTML) 

Rozšírenie možností jazyka HTML, pomocou ktorého je možné obísť obmedzené možnosti formátovania a rozloženia prvkov www stránky dané čistým HTML. DHTML je nadstavbou nad doterajším HTML, ktorý tak zostáva nezmenený. Nadstavba je totiž realizovaná v prehliadači, ktorý novým spôsobom pristupuje k jednotlivým prvkom stránky. Bohužial ho zatiaľ plne podporujú iba posledné verzie browserov firmy Microsoft. 

Dial Up Access (Dial-up prístup) 
Vzťahuje sa na pripojenie zariadenia do siete pomocou modemu a verejnej telefónnej siete. Dial-up prístup je v skutočnosti podobný bežnému hovoru s výnimkou toho, že účastníkmi na oboch stranách nie sú ľudia, ale počítače. Pretože dial-up prístup využíva bežné telefónne linky, kvalita pripojenia nie je občas náležitá a rýchlosť prenosu dát je limitovaná. Pre dial-up prístup bola ešte donedávna maximálna rýchlosť prenosu 56 Kbit/s (56,000 bitov za sekundu), ale nové technológie, ako napríklad ISDN, poskytujú väčšie rýchlosti. 
Inou alternatívou, ako spojiť dva počítače je cez prenajatú linku, čo znamená permanentné spojenie medzi zariadeniami. Prenajaté linky majú väčšiu priepustnosť a lepšiu kvalitu pripojenia, ale sú aj zároveň omnoho drahšie. 

DNS (Domain Name System) 
Domain Name System alebo Domain Name Service – internetová služba, ktorá pretvára názvy domén na IP adresy. Pretože sú názvy domén písmenové, je ľahšie si ich zapamätať. Avšak Internet je založený na IP adresách; preto vždy, keď je použitý názov domény, musí služba DNS preložiť tento názov do korešpondujúcej IP adresy. Napríklad názov domény www.example.com by mohol byť preložený ako 198.105.232.4. 
Systém DNS je v podstate vlastná sieť. Ak jeden z DNS serverov nevie, ako preložiť zadaný názov domény, spýta sa ďalšieho; cyklus sa opakuje dovtedy, kým nie je nájdená príslušná IP adresa. 

Doména 
Skupina počítačov alebo technických prostriedkov pripojených do siete, ktorá je riadená ako celok so všeobecnými predpismi a procedúrami. V Internete sú domény definované podľa IP adries. Všetky technické prostriedky zdieľajúce spoločnú IP adresu využívajú tú istú doménu. 

 

 

E


E-mail (Electronic Mail) 

Prenášanie správ cez komunikačnú sieť. Správy môžu byť vo forme písomnej (napísané za pomoci klávesnice) alebo elektronickej (súbory uložené na disku). Väčšina centrálnych počítačov, minipočítačov a počítačových sietí obsahuje alebo využíva e-mailový systém. Niektoré systémy elektronickej pošty sú obmedzené len na jednotlivé počítačové systémy alebo siete, avšak ostatné využívajú ústredňu (gateway) na prístup do ostatných počítačových systémov, čo má za následok, že užívateľ môže posielať elektronickú poštu do celého sveta. Spoločnosti, ktoré sú plne automatizované, využívajú e-mail vo veľkej miere kvôli jej rýchlosti, flexibilnosti a spoľahlivosti. 
Väčšina e-mailových systémov zahrňuje jednoduché textové editory na písanie správ a navyše dosť z nich umožňuje editovať správy použitím ľubovolného externého editora. Užívateľ potom odosiela správu špecifikovaním príjemcovej adresy. Taktiež môže odoslať tú istú správu naraz viacerým užívateľom. Toto sa označuje ako neadresné odosielanie (broadcasting). 
Odoslané správy sú uložené v elektronických poštových schránkach (mailboxoch) dovtedy, kým si ich prijímateľ nevyvolá. Aby užívateľ zistil, či dostal nejakú poštu, musí periodicky kontrolovať svoju schránku elektronickej pošty, hoci mnohé systémy signalizujú príjem nových správ. Po prečítaní novej pošty má užívateľ možnosť uložiť ju do textového súboru, odoslať ju ďalším užívateľom, alebo ju zmazať. Kópie záznamov, ak je to nevyhnutné, môžu byť vytlačené na tlačiarni. 
Všetky on-line služby a všetci poskytovatelia služieb prístupu do siete Internet ponúkajú schránku elektronickej pošty a väčšina podporuje hradlové ústredne kvôli výmene e-mailových správ medzi užívateľmi s rozdielnymi systémami. Vo väčšine prípadov to trvá len pár sekúnd alebo minút, kým e-mail dorazí na miesto určenia. Je to čiastočne efektívny spôsob, ako komunikovať so skupinou ľudí, pretože je možné odoslať správu alebo dokument naraz každému v skupine. 
Aj keď rôzne e-mailové systémy používajú rôzne formáty, existujú určité štandardy pomocou ktorých si môžu užívatelia všetkých systémov posielať správy. Dôležitým e-mailovým štandardom vo svete osobných počítačov (PC) je MAPI. Medzinárodný telefonický a telegrafický poradný výbor CCITT vyvinul ďalšiu technickú normu X.400, ktorá slúži ako univerzálny spôsob adresovania správ. 
E-mail sa občas označuje i ako email. 

Ethernet 
Protokol miestnych počítačových sietí vyvinutý v roku 1976 spoločnosťou Xerox Corporation v kooperácií so spoločnosťami DEC a Intel. Ethernet využíva busovú alebo hviezdicovú topológiu a podporuje rýchlosť prenosu dát cca. 10 Mbit/s. Ethernetová špecifikácia slúži ako základ per IEEE 802.3 štandardy. Je to najčastejšie implementovaný štandard sietí LAN. 
Novšia verzia Ethernetu, ktorá sa nazýva 100Base-T (alebo Fast Ethernet), podporuje rýchlosť prenosu dát okolo 100 Mbit/s. A najnovšia verzia, Gigabit Ethernet, podporuje prenosové rýchlosti cca. 1 Gbit/s (1.000 megabitov). 

 

 

F


Firewall
 
Systém navrhnutý na zabránenie neoprávneným prístupom do alebo z privátnych (neverejných) sietí. Firewall môže byť implementovaný ako v technickom vybavení (hardware) tak i v programovom (software), alebo v oboch. Najčastejšie sa používajú na zamedzenie prístupu neautorizovaným internetovým užívateľom do privátnych sietí (Intranetov) pripojených do siete Internet. Všetky správy vstupujúce do alebo opúšťajúce Intranet prechádzajú cez Firewall, ktorý preverí každú správu a zaistí tie, ktoré nesplnia špecifické kritéria ochrany. 
Existuje viac firewallových techník: 
- paketový filter - sleduje každý paket vstupujúci alebo opúšťajúci sieť a akceptuje ho alebo odmieta v závislosti od užívateľových privilégií. Paketové filtrovanie je značne efektívne a prehľadné, ale ťažko konfigurovateľné. 
- prepojenie aplikácií na dátovú sieť - používa ochranné mechanizmy pre špecifické aplikácie, ktoré sa nachádzajú napríklad v FTP a Telnet serveroch. Tento spôsob je taktiež veľmi efektívny, ale môže spôsobiť zníženie výkonu. 
- úroveň okruhu prepojenia na dátovú sieť - využíva ochranné mechanizmy v prípade, že je nadviazané spojenie napríklad prostredníctvom protokolu TCP. V momente, keď je nadviazané spojenie, pakety môžu prúdiť medzi hostiteľmi bez ďalšej kontroly. 
- proxy server - zadržiava všetky správy vstupujúce do alebo odchádzajúce zo siete. Proxy server efektívne maskuje skutočné sieťové adresy. 
Mnohé firewally využívajú kombináciu dvoch alebo viacerých spomenutých techník. Firewall je považovaný za najvyšší stupeň ochrany v súvislosti s dôvernými alebo súkromnými informáciami. Pre ešte väčšiu bezpečnosť môžu byť dáta zakódované. 

Freemail 
Poštová stránka, ktorú je možné na niektorých serveroch zriadiť zdarma. 

Freeware 
Program chránený autorskými právami uvoľnený autorom pre bezplatné šírenie. I keď je zdarma k dispozícií, autorovi prislúchajú všetky autorské práva, čo znamená, že nikto s ním nesmie spraviť nič, čo by nie je jednoznačne povolené autorom. Zvyčajne autor povoľuje užívateľom používať program, nie však predávať. 

FTP (File Transfer Protocol) 
FTP je najlepší na presúvanie veľkých súborov cez Internet. FTP je klient/server protokol ktorý umožňuje užívateľovi s FTP klientom prihlásiť sa k vzdialenému počítaču, pohybovať sa v jeho adresároch, a nahrať alebo kopírovať (sťahovať si) jeho súbory. Na Internete sú dva základné typy FTP: Anonymous FTP a Private FTP. Pri Anonymous FTP, sa prihlasujete na vzdialený počítač ako user "anonymous," a ako password zadávate Vašu e-mail adresu. Pri Private FTP, sa prihlasujete na vzdialený počítač s username a password, ktoré sú založené na vzdialenom systéme. Prihlásite sa do Vášho domovského adresára v ktorom máte normálne práva (zapisovať, mazať...) zväčša len Vy. Klienti Nextry používajú FTP zväčša na upload resp. update svojich stranok, adresa na ftp server je home.nextra.sk a pristup je povoleny uzivateľom s platným menom a heslom, totožným s dial up prístupom.

 

 

G


Gopher 
Systém, ktorý predchádzal World Wide Webu a slúžil na organizovanie a zobrazovanie súborov na internetových serveroch. Gopher server ponúka svoj obsah v hierarchicky štruktúrovanom zozname súborov. S nástupom WWW boli mnohé Gopher databázy prekonvertované (prevedené) do web stránok, ktoré sú omnoho ľahšie prístupnejšie cez web vyhľadávače. 
Gopher bol vyvinutý v Minnesotskej univerzite a dostal meno podľa školského maskotu. Systémy, ako napríklad Veronica a Jughead, umožňujú globálne prehliadať indexy informácií uložených v Gopher systémoch. 

 

 

H


Hacker 

V hovorovej reči pomenovanie pre počítačového nadšenca. Medzi profesionálnymi programátormi, pomenovanie hacker označuje amatéra alebo programátora, ktorý má nedostatky v spoločenskej výchove. V závislosti od používania, výraz nemusí byť ani zdvorilostný alebo hanlivý, hoci prevažuje stále viac hanlivý význam. Vnem hackerov môže byť občas ďalej od reality, nakoľko tlač neustále informuje o jednotlivcoch, ktorí získali neoprávnený prístup do počítačových systémov s účelom odcudziť alebo porušiť nejaké dáta. Podľa hackerov, najlepší termín popisujúci takúto osobu je cracker. 

Hardware 
Termín vzťahujúci sa na hmotné objekty ako, napríklad, disky, diskové jednotky, zobrazovacie jednotky, klávesnice, tlačiarne, dosky s plošnými spojmi a čipy. Naopak, software je nehmotný. Software existuje len vo forme nápadov, konceptov a symbolov; nemá však žiadnu hmotu. 
Vhodným príkladom pre tento termín je kniha. Za hardware by sme mohli považovať strany a potlač, pričom slová, vety, odstavce a celkový význam je software. Počítač bez softwaru je ako kniha s bielymi stranami - je treba použiť software, aby sa počítač stal užitočným presne tak, ako je potrebné použiť slová, aby kniha mala význam. 

Home Page 
Domovská stránka celej web stránky. Domovská stránka obyčajne slúži ako index alebo prehľad obsahu ostatných dokumentov uložených na stránke. 

 

HTML (HyperText Markup Language) 
autorizovaný jazyk používaný na tvorbu dokumentov vo World Wide Webe. HTML je podobný SGML, aj keď nie je radený do tej istej skupiny. 
HTML definuje štruktúru a usporiadanie webovského dokumentu využitím rôznorodosti tagov a atribútov. Korektná štruktúra HTML dokumentu začína (na toto miesto sa vkladá text, ktorý definuje o čom je dokument) a končí . Všetky informácie, ktoré chce užívateľ zahrnúť na svoju web stránku musí umiestniť medzi tagy a . 
Existujú ďalšie stovky tagov, ktoré sa používajú na formátovanie a rozmiestnenie informácií na web stránke. Napríklad,

sa používa na tvorbu odstavcov a ... na zmenu rezu písma na kurzívu. Tagy sa taktiež používajú na špecifikovanie hypertextových prepojení. Tie umožňujú web vývojárom, ako i priamym užívateľom prechádzať medzi web stránkami prostredníctvom obyčajného kliknutia myšou na obrázok či slovo. 
Ďalšie informácie: http://www.w3.org/MarkUp/ 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
Základný protokol, ktorý sa využívaný World Wide Webom. Http definuje ako budú správy formátované a prenášané a aké kroky by mali web servery a prehliadače podniknúť ako odozvu na rôzne príkazy. Napríklad, keď užívateľ zadá URL do jeho prehliadača, vlastne odosiela web serveru HTTP príkaz, ktorý dáva inštrukcie na vyvolanie a prenos web stránky. 
Ďalší dôležitý štandard, ktorý kontroluje ako World Wide Web pracuje je HTML, ktorý zaručuje aký má web stránka formát a ako je zobrazená. 
HTTP sa nazýva aj nešpecializovaný protokol, pretože každý príkaz je vykonaný nezávisle a to je hlavný dôvod, prečo je obtiažne implementovať web stránky tak, aby inteligentne reagovali na užívateľom zadané informácie. Nedostatky v protokole HTTP sa riešili formou nových technológií vrátane ActiveX, Java, JavaScript a cookies. V súčasnosti väčšina web prehliadačov a serverov podporuje HTTP 1.1. Jedna z najdôležitejších vlastností HTTP 1.1 je, že podporuje nerušené pripojenie. To znamená, že ak sa raz prehliadač pripojí k web serveru, môže prijímať niekoľko súborov prostredníctvom toho istého pripojenia a to môže zlepšiť výkon až o 20%. 

Hypertext 
Špeciálny typ databázových systémov, vynájdený Tedom Nelsonom v šesťdesiatych rokoch, v ktorom objekty (texty, obrázky, hudby, programy, atď.) môžu byť kreatívne poprepájané medzi sebou. Ak užívateľ zvolí určitý objekt, zobrazia sa mu všetky objekty, ktoré sú spojené s týmto objektom. To zaručuje, že sa môže presunúť z jedného objektu na druhý aj keď oba môžu mať úplne odlišnú formu. Napríklad, ak užívateľ číta dokument o Mozartovi, môže kliknúť na frázu "Koncert pre klavír č. 23" a vzápätí uvidieť notový zápis alebo počuť nahrávku koncertu. Kliknutím na meno Mozart sa môže zobraziť séria jeho ilustrácií. Ikony, ktoré užívateľ používa na prehliadanie asociovaných (pridružených) objektov, sa nazývajú hypertextové linky alebo tlačidlá. 
Hypertextové systémy sú obzvlášť užitočné na organizovanie a prezeranie veľkých databáz, ktoré pozostávajú z rôznych druhov informácií. Existuje i veľa hypertextových systémov, použiteľných pre počítače typu PC a Apple Macintosh, ktoré umožňujú vyvíjať vlastné databázy. Takéto systémy sa často nazývajú autorizované systémy. Pomerne známy je software HyperCard používaný na počítačoch typu Apple Macintosh. 

 

 

CH


Chat

On-line komunikácia na internete, rozhovor písaným slovom v reálnom čase.

 

 

I


ICQ

Asi najrozšírenejší on-line komunikačný program firmy Mirabilis. ICQ sa dá hláskovať ako (aj sík jú" alebo hľadám ťa (I seek You). 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers 
organizácia zložená z inžinierov, vedcov a študentov, ktorá bola založená v roku 1884. Organizácia IEEE je známa kvôli rozvíjaniu štandardov v oblasti počítačového a elektronického priemyslu. Jej štandardy IEEE 802 pre lokálne počítačové siete sú obzvlášť rozšírené. 
Štandardy IEEE 802 zahŕňajú: 
- IEEE 802.1 - štandard vzťahujúci sa na riadenie sietí. 
- IEEE 802.2 - všeobecný štandard pre vrstvu riadenia a kontroly dátových spojov v OSI Reference Model. IEEE rozdeľuje túto vrstvu do dvoch vyšších podvrstiev siete - vrstva riadenia dátového spoja DLC (Data Link Control) a vrstva riadenia prístupu prostriedkov MAC (Media Access Control). Vrstva MAC sa mení v závislosti od použitých druhov sietí a je definovaný štandardmi IEEE 802.3 až IEEE 802.5. 
- IEEE 802.3 - definuje vrstvu MAC pre siete s busovou topológiou, ktorá využíva CSMA/CD. Ten je základom ethernetových štandardov. 
- IEEE 802.4 - definuje vrstvu MAC pre siete s busovou topológiou, ktorá využíva odovzdávací (Token-Passing) mechanizmus. 
- IEEE 802.5 - definuje vrstvu MAC pre kruhové siete s preverením (Token-Ring Networks). 
- IEEE 802.6 - štandard pre metropolitné dátové počítačové siete. 

IMAP (Internet Message Access Protocol ) 
Protokol slúžiaci na získanie správ elektronickej pošty. Ostatná verzia - IMAP4 - je podobná protokolu POP3, ale podporuje niektoré ďalšie funkcie. S protokolom IMAP4, napríklad, môže užívateľ na základe kľúčových slov prehľadávať správy elektronickej pošty aj keď sú ešte stále na mail serveri. Potom si môže užívateľ vybrať, ktorú zo správ uložiť na disk počítača. Takisto ako POP, aj IMAP používa SMTP protokol na komunikáciu medzi e-mailovým klientom a serverom. 
IMAP bol vyvinutý v roku 1986 v Stanfordskej univerzite. 

Internet 
Globálna sieť združujúca milióny počítačov. V roku 1999 využívalo Internet viac ako 200 miliónov ľudí a toto číslo sa naďalej rapídne zvyšuje. Viac ako 100 krajín je spojených z dôvodu výmeny dát, správ a názorov. 
Na rozdiel od on-line služieb, ktoré sú centrálne kontrolované, Internet je decentralizovaný v koncepcii. Každý počítač pripojený do siete Internet, nazývaný hostiteľ (host), je nezávislý. Jeho operátori si môžu vybrať ktorú internetovú službu chcú využívať a ktoré lokálne služby chcú sprístupniť globálnej internetovej komunite. Je trocha zvláštne, že takáto anarchia v koncepcii funguje nesmierne dobre. 
Sú rozličné spôsoby, ako sa pripojiť do siete Internet. Najčastejšie sa tak deje prostredníctvom miestneho komerčného poskytovateľa služieb prístupu do siete Internet. 

IP Address (Internet Protocol Address) 
Počítačový alebo prístrojový identifikátor pre TCP/IP siete. Siete použitím TCP/IP protokolu smerujú správy založené na IP adrese miesta určenia. Formát IP adresy je 32-bitová numerická adresa zapísaná v tvare štyroch čísel oddelených bodkami. Každé číslo môže nadobudnúť hodnotu od 0 do 255. Napríklad, 1.160.10.240 môže byť nejaká IP adresa. 
Vo vnútri izolovanej siete môžu byť IP adresy pridelené náhodne pokiaľ je každá jedinečná. Avšak, pripojenie privátnej siete do Internetu vyžaduje používanie registrovaných IP adries (ktoré sa nazývajú internetové adresy), aby sa zabránilo duplicitným adresám. 

IRC (Internet Relay Chat) 
Komunikačný systém vyvinutý Fínom Jarkkom Oikarinenom v neskorých osemdesiatych rokoch. IRC program sa stal veľmi obľúbeným od momentu keď sa začalo čoraz viac ľudí pripájať do siete Internet. Stal sa nástrojom, ktorý umožňuje pripojiť sa do siete z akéhokoľvek miesta a pridať sa do živých diskusií. Na rozdiel od starších chat systémov, IRC nie je limitovaný len pre dvoch ľudí. 
Na to, aby sa užívateľ mohol zúčastniť IRC diskusie potrebuje IRC klienta a prístup do siete Internet. IRC klient je program, ktorý beží na jeho počítači a posiela a prijíma správy z IRC servera. IRC server, je v podstate, zodpovedný za preverovanie, či všetky správy sú vysielané každému účastníkovi diskusie. V jednom okamihu môže prebiehať viacero diskusií; každej z nich je pridelený osobitý kanál. 

ISDN (Integrated Services Digital Network ) 
Medzinárodný komunikačný štandard na posielanie hlasových, video a dátových správ s využitím digitálnych telefónnych liniek alebo bežných telefónnych káblov. ISDN podporuje rýchlosť prenosu dát 64 Kbit za sekundu (64.000 bitov za sekundu). Väčšina ISDN liniek, ktoré ponúkajú telekomunikačné spoločnosti sa skladá z dvoch liniek, ktoré sa nazývajú B kanály. Užívateľ potom môže využiť jednu linku na hlasový a druhú na dátový prenos, alebo obe na dátový prenos s rýchlosťou prenosu dát 128 Kbit za sekundu, čo je viac ako dvojnásobok rýchlosti prenosu, ktorý ponúkajú dnešné najrýchlejšie modemy. Pôvodná verzia ISDN využívala základné pásmo prenosu. Ďalší typ, nazývaný B-ISDN, využíva široké pásmo prenosu a je schopný podporovať prenosovú rýchlosť 1,5 Mbit za sekundu. B-ISDN vyžaduje vláknové optické káble ale tento typ nie je až tak používaný. 

ISP (Internet Service Provider) 
Spoločnosť, ktorá poskytuje prístup do Internetu. Poskytovateľ služby, za mesačný poplatok, dáva k dispozícií softwarový balík, užívateľské meno, heslo a telefónne číslo na prístup do Internetu. Ak sú splnené všetky zmienené skutočnosti a užívateľ je vybavený i modemom, môže sa prihlásiť do siete Internet a prehľadávať World Wide Web a USENET a posielať a prijímať poštu v elektronickej forme. 
Poskytovatelia služieb prístupu do siete Internet, okrem toho, že slúžia jednotlivcom, ponúkajú služby i veľkým spoločnostiam tým, že umožňujú priame prepojenie ich firemnej siete do siete Internet. Poskytovatelia prístupu sú navzájom poprepájaní cez takzvané sieťové oblastné uzly. Občas sú označovaní i ako IAP (Internet Access Provider).

 

 

J


Java

Vysoko-úrovňový programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Sun Microsystems. Java sa zo začiatku volala OAK a bola predurčená pre príručné zariadenia. Jazyk Oak bol neúspešný a tak v roku 1995 Sun Microsystems zmenil jeho meno na Java a upravil ho tak, aby sa dal využiť v rozvíjajúcom sa World Wide Webe. 
Java je objektovo-orientovaný programovací jazyk, podobný C++; je ale zjednodušený z dôvodu eliminovania jazykových funkcií, ktoré spôsobujú bežné chyby v programoch. Súbory so zdrojovým kódom jazyka Java (súbory s typovou príponou .java) sú kompilované (preložené) do formátu, ktorý sa nazýva bytecode (súbory s typovou príponou .class), ktoré potom môžu byť spustené použitím Java interpretátora. Preložený Java kód môže byť spustený na väčšine počítačov, pretože Java interpretátori, nazývaní Java Virtual Machines, existujú vo väčšine operačných systémov vrátane UNIXu, Macintosh OSu a Windowsu. 
Java je univerzálny programovací jazyk s veľkým počtom funkcií, čo ho robí presne stavaným pre World Wide Web. Menšie Java aplikácie sa nazývajú Java Applety a môžu byť zavádzané z web servera a spustené na užívateľovom počítači pomocou Java kompatibilného web prehliadača, ako napríklad Microsoft Internet Explorer alebo Netscape Navigator.

Javascript 
Skriptový jazyk vyvinutý spoločnosťou Netscape Corporation umožňujúci web tvorcom navrhovať interaktívne stránky. Aj keď zdieľa mnoho vlastností s jazykom Java, vyvíjal sa nezávisle. JavaScript môže vzájomne ovplyvňovať zdrojový kód HTML, čo umožňuje tvorcom web stránok "okoreniť" ich trocha dynamickejším obsahom. JavaScript je odsúhlasený mnohými softwarovými spoločnosťami a je jeden z mála jazykov, ktorý môže ktokoľvek používať bez toho, aby platil licenciu. Podporujú ho i súčasné prehliadače Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator, hoci Microsoft Internet Explorer podporuje len jeho časť, ktorú spoločnosť Microsoft Corporation nazýva Jscript.

 

 

K


Klient 

Jedna z dvoch častí architektúry klient-server. Klient je aplikácia, ktorá beží v osobnom počítači alebo pracovnej stanici a spolieha sa, že server vykoná určité operácie. Napríklad, klient elektronickej pošty je aplikácia, ktorá umožňuje posielať a prijímať elektronickú poštu e-mail. 

Kompatibilita 
Schopnosť nejakého prístroja alebo programu spolupracovať s iným prístrojom alebo programom. Termín kompatibilita zahŕňa rôzne stupne spolupráce. Napríklad tlačiareň a počítač môžeme považovať za kompatibilné, ak môžu byť navzájom prepojené. Na druhej strane, PC IBM kompatibilné je počítač, ktorý vie spustiť ten istý software ako IBM PC. 
Kompatibilita dvoch zariadení, ako napríklad u tlačiarní, zvyčajne znamená, že reagujú rovnako na softwarové príkazy. Niektoré tlačiarne dosahujú kompatibilitu klamným predstieraním a následne sú softwarom identifikované ako iné zariadenia. Tento dej sa nazýva emulácia. 
Avšak, treba si byť vedomý, že hardwarová kompatibilita sa nie vždy vzťahuje na rozširujúce zásuvky. Napríklad, dve kompatibilné tlačiarne nemusia akceptovať rovnakú kazetu s typmi písma. Celková hardwarová kompatibilita je definovaná termínom vývodovo-zlučiteľný. 
Softwarové produkty sú kompatibilné, ak používajú rovnaký formát dát. Napríklad, veľa programov je kompatibilných s dBASE. To znamená, že súbory, ktoré vytvárajú môžu byť ľahko transformované do programu dBASE alebo, že sú schopné importovať (načítať) súbory programu dBASE. 

Kompresia 
Ukladanie dát vo formáte, ktorý vyžaduje menej miesta ako obyčajne. Kompresia dát znamená to isté ako pakovanie (zhusťovanie) dát. 
Kompresia dát je obzvlášť užitočná pri prenose údajov, pretože umožňuje zariadeniam preniesť rovnaké množstvo dát v menších bitoch. Existuje množstvo techník kompresie dát, ale len malý počet z nich bol štandardizovaný. Organizácia CCITT definovala štandardnú metódu dátovej kompresie pre prenos faxov (Group 3 štandard) a štandard kompresie pre diaľkový prenos dát prostredníctvom modemov (CCITT V.42bis). Okrem toho existuje celá rada formátov pre kompresiu súborov ako napríklad ARJ, RAR alebo ZIP. 
Dátová kompresia sa všeobecne používa v programoch určených na zálohovanie, tabuľkových aplikáciách a databázových systémoch. Určité typy dát, ako napríklad bitovo-mapovaná grafika, môžu byť komprimované na zlomok svojej bežnej veľkosti. 

Kryptografia 
Technika ochrany informácií transformovaním do nečitateľného formátu, ktorá sa nazýva šifrovanie textu. Len tí, ktorí poznajú šifrovací kľúč môžu dekódovať (alebo dešifrovať) správu do nešifrovaného textu. Zakódované správy môžu byť občas rozlúštené pomocou šifrovacej analýzy, ktorá sa nazýva prelomenie kódovej bariéry, aj keď moderné šifrovacie techniky sú prakticky nerozlúštiteľné. 
Od momentu, keď sa Internet a ostatné formy elektronickej komunikácie začali rozširovať, otázka bezpečnosti elektronických informácií sa stala stále viac aktuálnou. Kryptografia sa používa na ochranu správ elektronickej pošty, informácií o kreditných kartách a spoločných dát. Jeden z najobľúbenejších kryptografických systémov, ktorý sa používa v spojení s Internetom, je program Pretty Good Privacy (PGP), lebo je efektívny a zadarmo. 
Kryptografické systémy môžu byť všeobecne klasifikované ako systémy so symetrickým kľúčom, využívajúce "obojstranný" kľúč, ktorý má aj odosielateľ aj príjemca, alebo systémy s verejným kľúčom, využívajúce dva kľúče – verejný kľúč, ktorý pozná každý a osobný kľúč, ktorý používa len prijímateľ správ.

 

 

L


LAN (Local Area Network)
 
Počítačová sieť, ktorá sa rozprestiera na relatívne malom území. Väčšina sietí typu LAN sa obmedzuje na jednu budovu alebo skupinu budov. Avšak jedna sieť LAN môže byť pripojená k ďalším sieťam LAN prostredníctvom telefónnych liniek alebo rádiových vĺn. Takýto systém prepojenia jednotlivých sietí LAN do väčšieho celku sa nazýva WAN (Wide-Area Network). 
Väčšina lokálnych sietí LAN spája pracovné stanice a osobné počítače. Každý uzol (jednotlivý počítač) v sieti LAN má svoj vlastný procesor (CPU), ktorý spúšťa programy, ale je taktiež schopný sprístupniť si dáta a zariadenia z ktoréhokoľvek miesta v sieti. To znamená, že viacerí užívatelia môžu zdieľať zariadenia, ako napríklad laserové tlačiarne, ale i dáta. Užívatelia môžu využívať LAN aj na komunikáciu medzi sebou, napríklad posielaním elektronickej pošty alebo s použitím chat programov. 
Existujú rôzne typy Ethernet protokolov sietí LAN, ktoré sú bežne používané v osobných počítačoch. Väčšina sietí pre počítače Apple Macintosh je založená sieťovom systéme AppleTalk, ktorý je zabudovaný v týchto počítačoch. 
Nasledujúce vlastnosti diferencujú jednotlivé typy sietí LAN: 
- topológia - geometrické rozčlenenie zariadení v sieti. Napríklad, zariadenia môžu byť usporiadané do kruhu alebo vodorovne. 
- protokoly - pravidlá a normy kódovania pri odosielanie dát. Protokoly tiež určujú, či sieť používa architektúru Peer-To-Peer (rovný s rovným) alebo klient/server. 
- prostriedky - zariadenia môžu byť pripojené pomocou skrútených káblov (Twisted-Pair Wire), koaxiálnymi káblami alebo vláknovými optickými káblami. Niektoré siete komunikujú medzi sebou pomocou rádiových vĺn (bez toho, aby boli navzájom prepojené). 
Siete LAN sú schopné prenosu dát pri veľmi vysokých rýchlostiach - omnoho rýchlejšie, ako dáta prenášané prostredníctvom telefónnej linky; ale vzdialenosti u týchto sietí sú obmedzené a taktiež je limitovaný počet počítačov, ktoré môžu byť pripojené do jednej siete typu LAN. 

LAWN (Local-Area Wireless Network ) 
Typ miestnej počítačovej siete LAN, ktorá využíva vysoko-frekvenčné rádiové vlny namiesto liniek pre komunikáciu medzi uzlami. 

LL (Leased Line
Permanentné telefónne pripojenie medzi dvomi bodmi zabezpečené telefónnymi verejnými rozvádzačmi. Takéto pripojenia využívajú spoločnosti na to, aby sa mohli pripojiť do geograficky vzdialených pobočiek. Na rozdiel od komutovaného dial-up pripojenia, permanentné telefónne pripojenie, ako už sám názov hovorí, je stále v činnosti. Mesačný poplatok za pripojenie je fixne stanovený. Primárne faktory, ktoré ovplyvňujú fixný mesačný poplatok sú vzdialenosť medzi koncovými bodmi a rýchlosť prenosu v okruhu. Pretože pripojenie neprenáša dáta nejakého ďalšieho užívateľa, prevádzkovateľ môže zaručiť danú úroveň kvality. 
Napríklad, T1 pripojenie je typ prenajatej linky, ktoré poskytuje maximálnu prenosovú rýchlosť 1,544 Mbit/s. Pripojenie tohto typu môže byť rozdelené do rôznych liniek pre dátovú a hlasovú komunikáciu alebo použité ako jeden vysoko-rýchlostný dátový okruh. Rozdeľovanie pripojenia sa nazýva multiplexovanie. 
Čoraz viac využívajú prenajaté linky spoločnosti, ale i jednotlivci, pretože im poskytujú väčší stupeň dátového prenosu a, čím ďalej tým viac, sú cenovo priaznivejšie, keď je Internet značne využívaný.

 

 

M


MANMAN MAN (Metropolitan Area Network
)
Metropolitná dátová počítačová sieť navrhnutá pre mestá a veľkomestá. Z hľadiska zemepisnej šírky, siete MAN sú väčšie ako miestne počítačové siete LAN, ale menšie ako rozsiahle počítačové siete WAN. Siete typu MAN sú zvyčajne charakterizované vysoko-rýchlostnou konektivitou, ktorá je zabezpečená použitím vláknovým optickým káblom alebo iným digitálnym médiom. 

MAPI (Messaging Application Programming Interface ) 
Systém zabudovaný v operačnom systéme Microsoft Windows, ktorý umožňuje rôznym e-mailovým aplikáciám spolupracovať pri distribuovaní správ. Pokiaľ viaceré aplikácie podporujú MAPI, môžu vzájomne zdieľať poštové správy. 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions ) 
špecifikácia pre formátovanie správ, ktoré nemajú ASCII formát aby mohli byť poslané cez Internet. Veľa e-mailových klientov podporuje špecifikáciu MIME, ktorá umožňuje prostredníctvom internetového poštového systému posielať a prijímať grafiku, audio a video súbory. MIME naviac podporuje správy, ktoré používajú inú znakovú sadu ako je ASCII. 
Existuje veľa vopred definovaných typov MIME, ako napríklad grafické súbory GIF a PostScriptové súbory. Taktiež je možné definovať si vlastné typy MIME. 
Okrem aplikácií elektronickej pošty, rovnako web prehliadače podporujú rozličné typy MIME. To umožňuje prehliadaču zobraziť alebo reprodukovať súbory, ktoré nemajú HTML formát. 
MIME bolo definované v roku 1992 spoločnosťou Internet Engineering Task Force (IETF). Novšia verzia, ktorá sa volá S/MIME, podporuje šifrované (zakódované) správy. 

Mirror Site 
Web stránka, ktorá je presnou kópiou nejakej už existujúcej stránky, ktorá sa používa na redukovanie počtu jednotlivých prístupov na konkrétny server alebo na zvýšenie dostupnosti originálnej stránky. 
"Zrkadlové stránky" taktiež zvyšujú rýchlosť, akou sú súbory alebo web stránky sprístupnené: užívatelia môžu načítať jednotlivé súbory omnoho rýchlejšie zo servera, ktorý je geograficky bližšie k nim. Napríklad, ak má často zaneprázdnená web stránka v New Yorku vytvorenú "zrkadlovú stránku" niekde v Anglicku, užívatelia môžu využívať túto stránku omnoho rýchlejšie, ako keby sa prihlasovali na originálnu stránku v New Yorku. 
Spoločnosti, ako napríklad Microsoft alebo Netscape, ktoré ponúkajú kópie a aktualizácie ich softwaru, si často vytvárajú "zrkadlové stránky" z dôvodu veľkého náporu na ich web stránky, ktorý by v opačnom prípade nezvládli. 

Modem 
Akronym pre modulator-demodulator - zariadenie alebo program, ktorý umožňuje počítaču prenášať dáta prostredníctvom telefónnych liniek. Počítačové informácie sú uchovávané digitálne, zatiaľ čo informácie prenášané cez telefónne linky sú vysielané vo forme digitálnych vĺn. Modem slúži ako konvertor (prevádzací člen) medzi týmito dvoma formami. 
Našťastie existuje jeden štandardný interface (rozhranie) pre pripojenie externých modemov k počítačom, ktorý sa nazýva RS-232. V dôsledku toho akýkoľvek externý modem môže byť pripojený k počítaču s RS-232 portom, ktorý majú skoro všetky osobné počítače. 
Existujú taktiež modemy, vyskytujúce sa vo forme integrovaných dosiek, ktoré je možné umiestniť do voľnej rozširujúcej zásuvky počítača; označujú sa ako interné modemy. Zatiaľ čo rozhrania modemov sú štandardizované, existuje, na druhej strane, niekoľko rôznych protokolov, ktoré slúžia na prenos dát cez telefónne linky. Niektoré z nich, ako napríklad V.34, sú oficiálne štandardy, kým iné boli vyvinuté súkromnými spoločnosťami. Väčšina modemov má zabudovanú podporu pre viaceré protokoly - značná časť z nich dokáže komunikovať s ktorýmkoľvek protokolom pri nižšej prenosovej rýchlosti, ale pri vyššej prenosovej rýchlosti sú protokoly menej štandardizované. 
Nasledujúce charakteristiky rozdeľujú modemy bez ohľadu na protokoly prenosu, ktoré podporujú: 
- bps - znamená ako rýchlo dokáže modem vysielať a prijímať dáta. Pri nízkych rýchlostiach modemov sa dátový prenos meria v baudoch. Najnižšia prenosová rýchlosť je 30 baudov (cca. 25 znakov za sekundu – cps). Pri vyšších prenosových rýchlostiach sa rýchlosť modemov udáva v bitoch za sekundu. Najrýchlejšie modemy pracujú s rýchlosťou 57,600 bps, hoci môžu dosahovať vyššiu prenosovú rýchlosť dátovou kompresiou. Samozrejme, čím je vyššia prenosová rýchlosť, tým rýchlejšie užívateľ môže odosielať a prijímať dáta. Treba mať na vedomí, že nie je možné prijať dáta rýchlejšie ako sú odosielané. Ak, napríklad, zariadenie odosiela dáta na iný počítač rýchlosťou 2,400 bps, užívateľ ich príjme rýchlosťou 2,400 bps. Z toho vyplýva, že neplatí vždy, že užívateľ musí mať veľmi rýchly modem. Okrem toho, niektoré telefónne linky nie sú schopné spoľahlivo prenášať dáta pri veľmi vysokých rýchlostiach. 
- hlas/dáta - veľa modemov podporuje prepínanie medzi hlasovým a dátovým režimom. V dátovom režime sa modem správa ako bežný modem. V hlasovom režime sa správa ako normálny telefón. Modemy, ktoré podporujú hlasové/dátové prepínanie majú zabudovaný reproduktor a mikrofón pre hlasovú komunikáciu. 
- automatické odpovedanie - modemy s automatickým odpovedaním umožňujú prijímať hovory aj keď je užívateľ neprítomný. To je nutné iba v prípade, ak užívateľ ponúka nejakú špeciálnu počítačovú službu. 
- dátová kompresia - niektoré modemy vykonávajú dátovú kompresiu, ktorá im umožňuje odosielať dáta väčšou rýchlosťou. Avšak modem na strane príjmu musí byť schopný dekomprimovať dáta použitím tej istej kompresnej techniky. 
- pamäť flash - niektoré modemy využívajú pamäť flash namiesto konvenčnej pamäte ROM, čo v praxi znamená, že sú schopné aktualizácie komunikačných protokolov. 
- faxová schopnosť - väčšina súčasných modemov sú fax-modemy, čo znamená, že dokážu posielať a prijímať faxy. 
Aby boli naplno využité vlastnosti modemu, užívateľ musí disponovať aktuálnym ovládačom a komunikačným softwarom. 

MSIE (Microsoft Internet Explorer ) 
Prehliadač spoločnosti Microsoft Corporation. Tak ako Netscape Navigator, i Microsoft Internet Explorer umožňuje prehliadanie web stránok. Oba prehliadače podporujú Javu a JavaScript. Microsoft Internet Explorer taktiež podporuje ActiveX.

 

 

N


NN (Netscape Navigator) 

Populárny web prehliadač od spoločnosti Netscape Communications Corporation. Netscape Navigator sa vyrába v rôznych verziách a podporuje väčšinu platforiem - Windows, UNIX a Macintosh. Konkurenčným prehliadačom od spoločnosti Microsoft Corporation je Microsoft Internet Explorer.

 

 

O


Off-Line 

Nepripojený. Napríklad, všetky tlačiarne majú spínač, ktorý umožňuje uviesť ich do stavu off-line. Pokiaľ je tlačiareň v stave off-line, užívateľ môže vykonávať určité príkazy ako posuv formulára (form feed), ale nemôže tlačiť dokumenty odoslané na tlač z počítača. Opak stavu off-line je režim on-line. 

On-line (On-line) 
Pripojený. Napríklad tlačiarne sú v stave on-line, keď sú pripravené na príjem dát z počítača. Samozrejme, existuje tu možnosť uviesť ich do stavu off-line. Zatiaľ čo je tlačiareň v režime off-line, užívateľ môže uskutočniť isté úlohy ako napríklad posuv papiera, ale nemôže jej odoslať dáta. Väčšina tlačiarní má tlačidlo on-line, ktoré užívatelia môžu využiť na ich uvedenie do stavu on-line alebo off-line. 
Užívatelia sa považujú za on-line, keď využívajú nejaké počítačové služby s použitím modemu; to znamená, keď sú skutočne "na telefóne". 
Režim on-line sa občas označuje i ako online.

 

 

P


Packet 

Časť informácie, ktorá je prenášaná cez sieť s prepojovaním paketov. Jednou z kľúčových vlastností paketov je, že každý obsahuje okrem dát i cieľovú adresu. V IP sieťach sú pakety často označované ako datagramy. 

Ping (Packet Internet Groper) 
Pomocný program na zistenie dostupnosti špecifickej IP adresy. Pracuje na princípe posielania paketov na špecifické adresy a čakania na odpoveď. PING sa vo veľkej miere používa na vyhľadanie poruchy pri pripájaní sa do siete Internet. Existuje veľa takýchto pomocných programov (freeware alebo shareware), ktoré sú dostupné pre osobné počítače. 

Plug-in 
Modul (hardware alebo shareware), ktorý pridáva špecifické funkcie alebo operácie do väčšieho systému. Napríklad, existuje veľa plug-in modulov pre prehliadače Microsoft Internet Explorer alebo Netscape Navigator, ktoré umožňujú zobrazovať rôzne typy audio a video správ. Plug-in moduly pre Netscape Navigator sú založené na type súborov MIME. 

POP (Post Office Protocol) 
Protokol, ktorý sa používa na získanie správ elektronickej pošty z mail servera. Väčšina e-mailových aplikácií (občas nazývaných e-mailoví klienti) využívajú POP protokol, aj keď niektoré už využívajú novší IMAP (Internet Message Access Protocol). 
Existujú dve verzie POP protokolu. Prvá - POP2 - sa stala štandardom v polovici osemdesiatych rokov, ale vyžadovala SMTP protokol na posielanie správ. Novšia verzia - POP3 - môže byť použitá s protokolom SMTP alebo aj bez neho. 

PPP konto 
PPP konto je povolenie TCP/IP prístupu na našu sieť. Keď sa dovoláte do Nextry, náš Server začne PPP (point-to-point protocol) session s Vašim PC. To znamená, že Váš počítač dostane jedinečnú IP adresu, a dáta určené pre Vaše IP sú úspešne smerované na Váš počítač. Keď sa pripojíte na Nextru pomocou PPP konta znamená to, že Váš počítač je ďalší 'host' alebo 'seberovným' v Internete -- schopný komunikovať s ktorýmkoľvek počítačom v Internete, ktorý mu na to dá povolenie. Nie ako BBS, shell, alebo terminálové pripojenie, PPP spojenie je sieťové spojenie -- Váš počítač nekomunikuje priamo s iným, iba má priradenú 
sieťovú adresu a dáta sa posúvajú po sieti. 

Proxy Server (Proxy Server) 
Server, ktorý je umiestnený medzi užívateľskou aplikáciou, ako napríklad web prehliadač, a skutočným serverom. Proxy server zachytáva všetky požiadavky, ktoré sú smerované na skutočný server, aby zistil, či ich sám dokáže vykonať. V prípade že nie, odovzdáva požiadavku skutočnému serveru. 
Proxy servery sa používajú z dvoch dôvodov: 
- zvýšenie výkon - Proxy servery dokážu dramaticky zvýšiť výkon jednotlivých skupín užívateľov. Je to kvôli tomu, že určitý čas ukladajú výsledky všetkých požiadaviek. Pretože Proxy server je často na tej istej sieti ako užívateľ, požiadavky sú vykonané omnoho rýchlejšie (najmä vtedy, ak už nejaká požiadavka bola v minulosti vykonaná). 
- filtrovanie požiadaviek - Proxy servery môžu byť taktiež použité na filtrovanie požiadaviek. Spoločnosť, napríklad, môže využívať Proxy server na zamedzenie prístupu svojich zamestnancov na určité web stránky.

 

 

S


S/mime (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)
 
Nová verzia protokolu MIME, ktorá podporuje šifrovanie správ. S/MIME technológia je založená na technológii spoločnosti RSA s názvom šifrovanie s verejným kľúčom (public-key encryption). 
Predpokladá sa, že S/MIME bude všeobecne implementované, čo bude mať za následok, že ľudia si budú môcť posielať medzi sebou bezpečné e-mailové správy, aj keď budú používať rôznych e-mailových klientov. 

SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol) 
Protokol pre posielanie e-mailových správ medzi serverami. Väčšina e-mailových systémov, ktorá posiela cez Internet poštu, využíva SMTP na odoslanie správ z jedného servera na druhý; správy potom môžu byť bezpečne sprístupnené použitím ďalšieho e-mailového klienta POP alebo IMAP. Okrem toho, SMTP je, vo všeobecnosti, používané na posielanie správ z mail klienta na mail server. Preto užívateľ musí vždy špecifikovať aj POP (IMAP) server a taktiež i SMTP server pri konfigurácii jeho e-mailovej aplikácie. 

Socks 
 


Protokol na riadenie prevádzky TCP cez proxy server. Môže byť prakticky použitý s ktoroukoľvek TCP aplikáciou vrátane web prehliadačov a FTP klientov. Poskytuje jednoduchý Firewall pretože kontroluje prichádzajúce a odchádzajúce pakety a zatajuje IP adresu jednotlivých klientov alebo aplikácií. 
Existujú dve základné verzie SOCKS - V4 a V5. Verzia 5 je doplnená o autorizačný mechanizmus kvôli dodatočnej bezpečnosti. Bežne sú dostupné rôzne freeware implementácie oboch verzií. Najbežnejšou V5 implementáciou je SOCKS5 vyvinutý spoločnosťou NEC. 
SOCKS bol nedávno akceptovaný ako IETF (Internet Engineering Task Force - organizácia, majúca na starosti technické normy Internetu) štandard a je zdokumentovaný v RFC (Request for Comments - homologická rada charakteristických znakov Internetu) 1928, 1929 a 1961. 

Software 
Počítačové inštrukcie alebo dáta. Čokoľvek, čo sa dá elektronickým spôsobom uchovať je software. Pamäťové zariadenia a zobrazovacie jednotky sú hardware. 
Rozdiel medzi softwarom a hardwarom je občas metúci, pretože sú nedeliteľne spojené. Keď užívateľ kupuje program, nepochybne kupuje software, ale keď chce kúpiť software, potrebuje kúpiť disk (hardware) na ktorom je software zaznamenaný. 
Software sa často delí do dvoch kategórií: 
- systémový software - zahrňuje operačný systém a všetky pomocné obslužné programy, ktoré zabezpečujú funkčnosť počítača. 
- aplikačný software - zahrňuje programy, ktoré slúžia pre samotnú prácu užívateľa. Patria k nim napríklad textové procesory, tabuľkové procesory a databázové systémy. 

Spam (Spam/Junk Mail) 
Elektronický reklamný materiál alebo systematické posielanie správ určitých diskusných skupín. Niektorí ľudia charakterizujú spam ako nežiadanú poštu. Avšak za spam ťažko považovať poštu od kolegu, ktorý po veľmi dlhom čase poslal bývalému kolegovi správu, i keď je táto správa nežiadaná. Skutočný spam je e-mail poslaný nejakému zoznamu adresátov alebo diskusnej skupine propagujúci dajaké produkty. 
Okrem toho, že užívatelia plytvajú časom s nežiadúcimi e-mailami, spam "požiera" veľkú šírku sieťového pásma. V dôsledku toho existuje veľa organizácií, ako aj jednotlivcov, ktorí vedú rôznymi technikami boj so spamom. Ale, pretože je Internet verejný, je iba málo techník ako predísť spamu, tak ako je nemožné predchádzať reklamným mailom. 
Existuje určitá polemika o tom, ako vznikol pojem spam. Vo všeobecnosti bola prijatá verzia, že pôvod tohoto slova pochádza z piesne Montyho Pythona: "Spam spam spam spam, spam spam spam spam, lovely spam, wonderful spam...". Tak ako text tejto piesne, spam je nekonečné opakovanie bezcenného textu. 

SSL (Secure Sockets Layer) 
Protokol vyvinutý spoločnosťou Netscape Communications Corporation na prenos privátnych dokumentov prostredníctvom Internetu. SSL využíva pre svoje fungovanie osobný kľúč, ten slúži na zašifrovanie dát, ktoré sú prenášané cez SSL pripojenie. Oba najpoužívanejšie web prehliadače - Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator - podporujú SSL a mnohé web stránky využívajú spomenutý protokol na získanie dôverných informácií o užívateľovi, ako napríklad číslo kreditnej karty, atď. Na základe dohody, web stránky, ktoré vyžadujú SSL protokol začínajú s "https:" namiesto "http:". 
Ďalší protokol určený na bezpečný prenos dát prostredníctvom World Wide Webu je S-HTTP (Secure HTTP). Zatiaľ čo SSL vytvára bezpečné pripojenie medzi klientom a serverom, cez ktoré môže byť poslané ľubovolné množstvo dát, S-HTTP je predurčené pre bezpečné prenášanie jednotlivých správ. Preto sú SSL a S-HTTP hodnotené skôr ako doplnkové než ako komplexné technológie. Obidva protokoly boli schválené spoločnosťou Internet Engineering Task Force ako štandardy. 

Surfovanie (Surfovanie/Surf) 
voľný pohyb v sieti Internet za účelom hľadania nejakých tém alebo zaujímavostí. Surfovanie sa stalo najobľúbenejším koníčkom pre veľa používateľov Internetu. Linky alebo návestia na každej stránke umožňujú začať surfovanie na akomkoľvek mieste v Internete a eventuálne nájdenie zaujímavých stránok. Tento termín sa vo všeobecnosti používa na popísanie bezzámerného prehliadania Internetu, kde užívateľ jednoducho "skáče" zo stránky na stránku bez toho, aby sa zameral na nejakú špecifickú informáciu.

 

 

T


T-1 

Prenajatá telefónna linka podporujúca rýchlosť prenosu dát 1,544 Mbit za sekundu. T-1 linka sa skladá z 24 samostatných kanálov, z ktorých každý podporuje 64 Kbit za sekundu. Každý 64 Kbit-ový kanál môže byť konfigurovaný buď na prenos hlasu alebo na prenos dát. Väčšina telekomunikačných spoločností poskytuje na prenájom len niektoré z týchto samostatných kanálov, ktoré sú známe ako frakčné T-1 prístupy. 
T-1 linky sú populárnym variantom prenajatých liniek nielen pre spoločnosti alebo firmy pripojené do siete Internet, ale i pre poskytovateľov služieb prístupu do siete Internet pripájajúcich sa na internetovú chrbticovú sieť (backbone); tá pozostáva z rýchlejších T-3 liniek. 
T-1 linky sú občas označované i ako DS1 linky. 

T-3 
Prenajatá telefónna linka podporujúca rýchlosť prenosu dát okolo 43 Mbit/s. T-3 linka sa skladá zo 672 samostatných kanálov, z ktorých každý podporuje 64 Kbit/s. 
T-3 linky využívajú hlavne poskytovatelia služieb prístupu do siete Internet, ktorí sú pripojení priamo na internetovú chrbticovú sieť (backbone) a využívajú ju taktiež samotné hlavné chrbticové siete. 
T-3 linky sú občas označované i ako DS3 linky. 

Tag (Tag) 
Príkaz vložený do dokumentu, ktorý špecifikuje ako budú dokument alebo položka dokumentu formátované. Tagy využívajú všetky aplikácie, ktoré ukladajú dokumenty ako textové súbory. To zahrňuje aj SGML a HTML. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
Sada komunikačných protokolov, ktoré sa používajú na pripojenie hosťovského počítača do siete Internet. TCP/IP využíva rôzne protokoly z ktorých najzákladnejšie sú TCP a IP. TCP/IP je postavený na operačnom systéme UNIX a je využívaný sieťou Internet, ktorá ho stavia do pozície štandardného rozhrania pre prenos dát po sieti. Aj keď existujú rôzne sieťové operačné systémy, ktoré majú svoje vlastné protokoly, ako napríklad NetWare, taktiež podporujú TCP/IP. 

Telnet 
Terminálový emulačný program pre siete podporujúce protokol TCP/IP, ako napríklad Internet. Ak program Telnet beží na užívateľovom počítači, pripája jeho PC k serveru na sieti. Užívateľ potom môže vkladať jednotlivé príkazy programu Telnet a tie budú uskutočnené ako keby ich vkladal priamo na serverovej konzole. Program napomáha kontrolovať server a umožňuje komunikovať s ostatnými servermi v sieti. Aby mohol užívateľ pracovať s programom Telnet, musí sa prihlásiť na server a zadať platné užívateľské meno a prístupové heslo. Program Telnet slúži ako prostriedok na diaľkové riadenie a kontrolovanie web serverov.

 

 

U


URL (Uniform Resource Locator) 

globálna adresa dokumentov alebo iných zdrojov vo WWW. 
Prvá časť adresy indikuje, ktorý protokol bude použitý a druhá časť špecifikuje IP adresu alebo názov domény, kde je zdroj informácií uložený. Ako príklad môžu poslúžiť dole-spomenuté URL, ktoré sú zamerané na dva rozdielne súbory na tej istej doméne. V prvom prípade špecifikuje vykonateľný súbor, ktorý by mal byť sprístupnený použitím FTP protokolu; v druhom prípade špecifikuje web stránku, ktorá by mala byť sprístupnená použitím HTTP protokolu: 
- ftp://www.example.com/stuff.exe 
- http://www.example.com/index.html 

USENET
Celosvetový elektronický konferenčný systém, ktorý je dostupný cez sieť Internet alebo inú on-line službu. USENET obsahuje viac ako 14.000 fór, nazývané tiež i diskusné skupiny, ktoré pokrývajú všetky možné záujmy. Denne túto službu využíva niekoľko miliónov ľudí celého sveta.

 

 

V


VBScript (VBScript)
 
Skriptovací jazyk, v ktorom je možné tvoriť jednoduché "aplikácie", ktoré bežia na strane browsera. Do istej miery obdoba JavaScriptu či JScriptu. Umožňuje vytvárať rôzné efekty na webových stránkách, ku ktorých funkcii nie je potrebná komunikácia so serverom.. Na strane servera môže bežať rozšířená forma VBScriptu ako súčasť prostredia ASP. 

Virus (Virus) 
Program alebo časť kódu, ktorý je načítaný do počítača bez užívateľovho vedomia a spúšťa sa v ňom proti jeho vôli. Väčšina vírusov dokáže vytvárať svoje repliky. Všetky počítačové vírusy sú umelo vytvorené. Aj jednoduché vírusy dokážu byť nebezpečné, pretože obyčajne pohltia všetku voľnú pamäť počítača a tým spôsobia "zamrznutie" systému. Omnoho nebezpečnejšie sú typy vírusov, ktoré sa dokážu bez prekážok preniesť prostredníctvom siete a obísť bezpečnostné systémy. 
Od druhej polovice osemdesiatych rokov, keď bolo infikovaných mnoho dôležitých sietí a organizácií, sa hromadne začali vytvárať antivírové programy. Tieto programy periodicky kontrolujú počítačový systém pred najznámejšími vírusmi použitím reťazcov týchto vírusov. 
Občas sa vo vzťahu k vírusom hovorí aj o tzv. wormoch. Worm je špeciálny druh počítačového vírusu, ktorý dokáže vytvárať svoje repliky a využívať pamäť počítača, ale nedokážu sa naviazať na iné programy. 

VoIP (Voice over Internet Protocol) 
Prenos hlasového signálu prostrednítvom medzinárodnej infraštruktúry internetu. Využíva sa najmä na medzinárodné telefónne hovory, pri ktorých sa dosahuje výrazná nákladová úspora.

 

 

W


WAN (Wide-Area Network) 

Ppočítačová sieť, ktorá zaberá relatívne veľké geografické oblasti. WAN sa obyčajne skladá z dvoch a viac miestnych počítačových sietí LAN. Počítače pripojené do rozsiahlych počítačových sietí WAN sú často spojené s verejnými sieťami akou je napríklad telefónny systém. Samozrejme môžu byť pripojené i cez prenajaté pevné linky alebo satelity. Najväčšou takouto sieťou je sieť Internet. 

WAP (Wireless Application Protocol) 
Norma, ktorá poskytuje užívateľom okamžitý prístup k informáciám pomocou príručných zariadení akými sú napríklad mobilné telefóny, pager-e, dvojsmerné rádioprijímače, inteligentné telefóny a komunikátory. 
WAP podporuje väčšina bezdrôtových sietí. Patria sem CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TDMA, FLEX, ReFLEX, iDEN, TETRA, DECT, DataTAC a Mobilex. 
WAP podporujú všetky operačné systémy. Tie, ktoré sú špecificky určené pre príručné zariadenia obsahujú PalmOS, EPOC, Windows CE, FLEXOS, OS/9 a JavaOS. 
WAP prístroje, ktoré využívajú obrazovku a prístup na Internet sa nazývajú mikroprehliadače (microbrowsers) - prehliadače s malou veľkosťou súborov, ktoré sa dokážu prispôsobiť stiesneným podmienkam malých pamätí príručných prístrojov a obmedzujúcim podmienkam bezdrôtových príručných sietí s nízkou šírkou frekvenčného (vlnového pásma). 
Aj keď WAP podporuje HTML a XML, existuje tu ešte ďalší jazyk - WML (XML aplikácia), ktorý je špeciálne navrhnutý pre malé obrazovky a jednoručné ovládanie bez klávesnice. WML je stupňovatelný od dvojriadkových obrazoviek až po grafické obrazovky ktoré sa nachádzajú na prístrojoch ako napríklad telefóny a komunikátory. WAP taktiež podporuje WMLScript. Je podobný ako JavaScript, ale má minimálne nároky na pamäť a CPU, pretože neobsahuje veľa nepotrebných funkcií, ktoré sa nachádzajú v ostatných skriptových jazykoch. 
Pretože je WAP značne nový, nestal sa ešte oficiálnym štandardom. Iniciátormi, ktorý ho vytvorili a zdokonaľujú sú Unwired Planet, Motorola, Nokia a Ericsson. 

Web page 
Dokument umiestnený na WWW. Každá web stránka označená jedinečným URL. 

Web priestor (Web priestor/Web site) 
Poloha alebo umiestnenie na WWW. Každý web priestor obsahuje domovskú stránku, ktorá je zároveň prvým dokumentom, ktorý užívatelia uvidia, keď "vstúpia" na tento priestor. Web priestor môže obsahovať dodatočné dokumenty a súbory. Každý priestor vlastní a vedie jednotlivec, spoločnosť, alebo organizácia. 

WWW (World Wide Web) 
Systém internetových serverov založený na špeciálne formátovaných dokumentoch. Dokumenty obsahujú formát jazyka HTML (HyperText Markup Language), ktorý podporuje prepojenia na iné dokumenty, ako aj grafiku, audio a video súbory. To znamená, že užívateľ môže "skákať" z jedného dokumentu na druhý jednoduchým kliknutím na príslušnú položku. Ale nie všetky internetové servere sú súčasťou World Wide Webu. 
Existuje mnoho aplikácií (prehliadačov), ktoré uľahčujú prístup do World Wide Webu; z nich dva najpoužívanejšie sú Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator. 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) 
Aplikácia WYSIWYG je taká, ktorá umožňuje vidieť na obrazovke presne to, čo bude vytlačené. Tým sa líši od niektorých textových procesorov, ktoré nie sú schopné zobraziť rôzne typy písiem a grafiky, aj keď v súbore boli použité formátovacie kódy. WYSIWYG aplikácie sú obzvlášť obľúbené u stolných typografických systémov DTP (Desktop Publishing).

 

X    
XML (Extensible Markup Language)
Špecifikum vyvinuté spoločnosťou W3C. XML je odnožou SGML (Standard Generalized Markup Language), ktorý je predurčený pre web dokumenty. Umožňuje programátorom a designerom vytvárať vlastné návestia, definície, ovládače, a interpretovať dáta medzi aplikáciami. 
Či XML nahradí štandardný web formát (špecifikáciu) HTML záleží na podpore zo strany spoločností, ktoré programujú prehliadače. Microsoft Internet Explorer verzia 5 využíva XML, ale interpretuje ho ako CSS a Mozilla (Netscape) ešte stále experimentuje s jeho podporou.

 


Windows náš, ktorý si na počítači,
nech sa posvätia okná Tvoje,
nech nepríde zrútenie Tvoje,
nech sa deje vôľa Tvoja, ako v 98-čke tak aj v XP-čku. Aktualizáciu každodennú
daj nám dnes a odpusť nám našu partíciu Linuxu, ako aj my odpúšťame poruchám v
drajveroch Tvojich a neuveď nás do modrej obrazovky, ale osloboď nás od
konfliktov vo verziách DLL, pretože Tvoja je RAM-ka, Tvoj je pevný disk a aj
procesor na veky vekov. Alt-F4.